Regulamin konkursu „Konkurs Walentynkowy” Centrum Stomatologii DentystaKliny

 

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Stomatologii DentystaKliny

ul. Wincentego Kadłubka 7, 30-446 Kraków NIP 678-202-79-20

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/dentystakliny (zwanej dalej

“Fanpage”)

Warunki uczestnictwa:

 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć

skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

8. Konkurs trwa od 05.02.2021r. Do 16.02.201r. do godziny: 21.00

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.02.2021r. do godz. 20.00 za pośrednictwem FanPage.

10. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe

 

11. Zadanie konkursowe polega: na dodaniu w komentarzu pod postem zdjęcia dwóch uśmiechniętych osób (może być to para: chłopak/dziewczyna, mama i córka/syn – pełnoletni, wnuczka i babcia itp.) Zdjęcia np. z wakacji, uroczystości, domowe, inne.

 

12. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.1. miejsce – higienizacja 2 w cenie 12. miejsce – szczoteczka elektryczna3. miejsce – upominki stomatologiczne

13. Kryteria jakie będą brane pod uwagę przy wyborze ZwycięzcówPracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcia, które ich zdaniem będą najbardziej wesołe - szerokie uśmiechy), trafne/kreatywne/śmieszne, w ten sposób zostaną wyłonieni Zwycięzcy konkursu.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

 

15. Nagrodę należy odebrać nie później niż w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia wyników. Po tym terminie nagroda traci ważność.

16. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podane dane , w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

19. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 

20. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

21. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

22. Reklamacja powinna być zgłoszona telefonicznie pod nr telefonu 660-245-230

23. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni.

Postanowienia końcowe

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

regulamin

Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.
Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.

sklep

galeria

choroby i szkodniki

ogólne informacje

opisy gatunków

kontakt

Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.
Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.
galeria
kontakt
ogólne
informacje
sklep
opisy
gatunków
choroby
i szkodniki

PODZIĘKOWANIA DLA

plantsgallery.blogspot.com

KONTAKT

Tomasz Pietrzyk

tel: 503 74 74 79

email: serwis@drzewkobonsai.pl